Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť DELTA SOUND so sídlom na adrese Nemocničná 14, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 14615/S, IČO: 44 095 121, chce byť ako kontrolór údajov (ďalej len „DeltaSound“ alebo „my“ alebo formulácie vyjadrené v prvej osobe množného čísla) transparentná pri spracovaní osobných údajov a ochrane osobných údajov svojich zákazníkov, návštevníkov webových lokalít a všetkých jednotlivcov (ďalej len „vy“ alebo formulácie vyjadrené v druhej osobe množného čísla), ktorých osobné údaje a informácie sú predmetom spracovania podľa podmienok NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). S týmto cieľom zverejňujeme tieto zásady ochrany osobných údajov, pričom jediným účelom je informovať vás o nasledujúcich témach:

–        spracovanie osobných údajov,
–        všeobecné pravidlá,
–        dôvernosť údajov,
–        práva dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby začlenené v rámci týchto webových lokalít a ostatných webových lokalít spravovaných spoločnosťou DeltaSound vrátane webových lokalít, na ktoré sa vzťahujú špecifické podmienky používania s pravidlami spracovania údajov. Niektoré časti webových lokalít môžu spravovať lokálni partneri spoločnosti DeltaSound pomocou platformy webových lokalít spoločnosti DeltaSound, na ktorú sa môžu vzťahovať špecifické zmluvné podmienky na základe miestnych právnych predpisov.

Vo všeobecnosti môžete naše webové lokality využívať na informačné účely bez toho, aby ste poskytli osobné informácie a informovali spoločnosť DeltaSound o svojej identite. Niektoré z našich služieb však potrebujú zhromažďovať ďalšie informácie:

  • Spoločnosť DeltaSound môže zhromažďovať osobné informácie na účely priamej komunikácie s vami s cieľom odpovedať na vaše otázky a vyhovieť vašim požiadavkám. Ak nám odošlete objednávky produktov, servisné požiadavky, iné požiadavky alebo na našu webovú lokalitu nahráte akékoľvek materiály, možno vás budeme musieť kontaktovať, aby sme získali ďalšie informácie nevyhnutné na spracovanie alebo splnenie vašej objednávky či požiadavky. Na tento účel, ako aj na účel požadovaného poskytovania služieb, musíme spracovať vaše údaje poskytnuté prostredníctvom webových formulárov, e-mailu alebo aplikácií.
  • Ak ste koncovým používateľom našich produktov alebo služieb, spracovanie vašich údajov sa uskutočňuje v súlade s konkrétnou zmluvou koncového používateľa alebo podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov súvisiacimi s príslušným produktom alebo službou. Maximálne obdobie uchovávania fakturačných údajov je stanovené právnymi predpismi, pričom máme zákonnú povinnosť údaje uchovávať počas obdobia 10 rokov. Štatistické údaje bez potreby identifikácie koncového používateľa sa spracúvajú počas obdobia 4 rokov.
  • Ak ste už naším zákazníkom alebo ak súhlasíte so spracovaním svojich údajov na účely marketingovej komunikácie, môžeme vaše údaje použiť na správu marketingovej komunikácie, kým nezrušíte jej odber alebo nám neodošlete zrušenie svojho súhlasu.
  • Kontaktné informácie a údaje obsiahnuté vo vašich žiadostiach o podporu sa vyžadujú na poskytnutie technickej alebo inej podpory spoločnosťou DeltaSound. Podľa toho, akým spôsobom sa nás rozhodnete kontaktovať, môžeme zhromažďovať informácie, ako je napríklad vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, podrobnosti o produkte a opis vášho prípadu podpory. Na zjednodušenie poskytnutia podpory vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií, napríklad vygenerovaných protokolov alebo výpisov. Údaje získané pri poskytovaní podpory sa môžu použiť len na poskytnutie služby podpory a na zlepšenie služieb zákazníkom pri poskytovaní podpory. Maximálne obdobie uchovávania nemôže prekročiť obdobie potrebné na poskytovanie a kontrolu podpory, pričom ani v pseudonymizovanej forme nesmie prekročiť 10 rokov.
  • Prostredníctvom našich webových formulárov nám môžete poskytovať pripomienky zákazníka, odpovede alebo požiadavky. Na účely poskytnutia reakcie vás môžeme na základe charakteru alebo účelu komunikácie požiadať o vaše kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy a iných údajov. Obdobia uchovávania údajov sa môžu v závislosti od charakteru alebo účelu komunikácie líšiť výslovne v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
  • Spoločnosť DeltaSound môže zhromažďovať informácie o vašom počítači vrátane IP adresy (ak je k dispozícii), operačnom systéme a type prehliadača, a to na účely správy systémov a zdieľania súhrnných informácií s poskytovateľmi analytických nástrojov na právnom základe oprávneného záujmu.  Ide o štatistické údaje týkajúce sa akcií a vzorov prehliadania našimi používateľmi, ktoré neidentifikujú konkrétne osoby. Z rovnakého dôvodu môžeme získať informácie o vašom všeobecnom používaní internetu prostredníctvom súboru cookie, ktorý je uložený na pevnom disku vášho počítača. Súbory cookie obsahujú informácie prenášané na pevný disk vášho počítača. Pomáhajú nám vylepšovať našu lokalitu a poskytovať lepšie služby s vyššou mierou prispôsobenia. Prijatie súborov cookie môžete odmietnuť tak, že aktivujete nastavenie v prehliadači, ktoré umožňuje odmietnuť ukladanie súborov cookie. Ak však vyberiete toto nastavenie, možno stratíte prístup k určitým častiam webovej lokality. Pokiaľ ste neupravili nastavenie svojho prehliadača tak, aby odmietol súbory cookie, náš systém odošle súbory cookie, keď sa prihlásite na našej lokalite.

Všeobecné pravidlá

Existuje len niekoľko právnych základov spracovania údajov, pričom ich využívame v súlade s právnym rámcom všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Naše aktivity sa vzťahujú najmä na oblasti uvedené nižšie.

  • Právny základ zmluvnej povinnosti sa uplatňuje, pokiaľ ide o naše produkty a služby.
  • Všeobecné nariadenie o ochrane údajov uznáva ako oprávnený záujem aj marketing. Preto využívame túto koncepciu, pokiaľ ide o súbory cookie používané na našich webových lokalitách a pri komunikácii so zákazníkmi.
  • Súhlas, ak ho vyžadujú právne predpisy.
  • Súlad s právnymi predpismi, napríklad pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa elektronickej komunikácie, fakturácie a účtovania.

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie všeobecného prehľadu právneho základu a zásad spracovania údajov spoločnosťou DeltaSound. Ak chcete získať ďalšie informácie týkajúce sa zhromažďovania údajov v rámci určitého produktu alebo služby spoločnosti DeltaSound, navštívte príslušné webové lokality.

Dôvernosť údajov

DeltaSound je spoločnosť, ktorá pôsobí na domácom a zahraničnom trhu hlavne prostredníctvom svojich webových portálov, osobnej komunikácie, alebo telefonicky. Informácie spracúvané spoločnosťou DeltaSound sa môžu zabezpečene prenášať medzi jednotlivými portálmi a systémami spoločnosti DeltaSound. Aj v takom prípade podlieha každý prenos informácií úprave vychádzajúcej z právnych predpisov o ochrane údajov a uskutočňuje sa iba v prípade potreby. Bez výnimky musí byť zavedený buď mechanizmus štítu na ochranu osobných údajov, alebo štandardné zmluvné doložky, záväzné vnútropodnikové pravidlá či iné vhodné záruky.

Snažíme sa zabrániť tomu, aby sa pri poskytovaní produktov a služieb spoločnosti DeltaSound údaje uchovávali dlhšie, než je naozaj potrebné.

Spoločnosť DeltaSound realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti, ktorá zodpovedá potenciálnym rizikám. Čo najlepšie sa snažíme zabezpečiť neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania údajov. V prípade úniku údajov, ktorý má za následok ohrozenie vašich práv a slobôd, sme však pripravení informovať dozorný orgán, ako aj dotknuté osoby.

Práva dotknutej osoby

Spoločnosť DeltaSound podlieha slovenským zákonom a je viazaná právnymi predpismi o ochrane údajov platnými v členských štátoch Európskej únie.  Každá dotknutá osoba má tieto práva:

–        právo požiadať spoločnosť DeltaSound o prístup k svojim osobným údajom,
–        právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné (máte tiež právo zmeniť neúplné osobné údaje),
–        právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov,
–        právo požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov,
–        právo namietať voči ich spracovaniu, ako aj
–        právo na prenosnosť údajov.

Veríme, že všetky informácie, ktoré spracúvame, sú cenné a potrebné z hľadiska nášho oprávneného účelu pri poskytovaní služieb a produktov zákazníkom a patrí im ochrana s najvyššou prioritou.

Ak chcete využiť svoje právo dotknutej osoby alebo chcete položiť otázku týkajúcu sa ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás na adrese:

DELTASOUND s.r.o.
Nemocničná 14
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika
info@deltasound.sk

© 2008 – 2019 DELTA SOUND s.r.o. Všetky práva vyhradené.